לרכישת ספרים

לחץ כאן

מבחנים לאורחים

שולטים בחומר? בואו נבדוק!
ענו עכשיו על חמש שאלות בתחום מס הכנסה, ביטוח לאומי ודיני עבודה.
בהצלחה!

1

יעקב הועסק כנהג אוטובוס במשך 4 שנים, בשירותה של חברת הסעות. במסגרת תפקידו זה הסיע ילדים לבית הספר בשעות הבוקר, והחזירם לביתם בשעות אחר הצהרים. בתקופת ההמתנה הוא נקרא מידי פעם לבצע משימות נוספות. לאחר סיום עבודתו הגיש תביעה לפדיון חופשה, וגמול עבור עבודה בשעות נוספות.
האם חל חוק שעות עבודה ומנוחה על יעקב?
לפניך 3 משפטים אפשריים:
1. לא, כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל רק על עובד שהמעסיק מסוגל לפקח על שעות עבודתו.
2. כן, כי החוק חל גם על עובד שהקשר שלו עם חצרי המפעל הוא באקראי; וגם בעבודה חיצונית כאמור לא נשללה מהמעסיק אפשרות הפיקוח על שעות עבודתו של העובד.
3. לא, כי החוק אינו חל על "עובד חיצוני", המארגן לעצמו את סדר יומו, ללא מעורבות ישירה של המעסיק.
2

איתן הוא צעיר בן 17, העובד כחניך במפעל לייצור מנועים, וחוק עבודות הנוער, התשי"ג – 1953, חל עליו. להלן מספר אמירות בהקשרו:

1. מותר להעסיקו, לא יותר מ- 7 שעות עבודה כל יום.
2. איתן זכאי להפסקה של שעה לפחות, לצורך מנוחה וסעודה מדי יום, ללא קשר למספר שעות העבודה שלו.
3. איתן רשאי לעבוד בשעות הלילה, כאשר קיים מחסור בעובדים בשל מצב חירום וגיוס עובדים רבים למילואים; וזאת על פי אישור של שר העבודה והרווחה, או מי שהוסמך על ידו.
 
איזו מהאמירות נכונה?
 
3

דמי לידה לגבר ניתן שישולמו לתקופה הבאה:  
4

הגמלה שתשולם לעובד לפי החוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995,
פרק ח', ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד:

לפניך 3 תשובות אפשריות:
1. תשולם רק לגבי חובות בעד שכר עבודה או פיצויי פיטורים  או לקופת גמל שהמפרק קיבל את תביעתם לפי הדין החל עליו.
2. תהיה סכום חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים שמעסיק חייב לו עד סכום שלא יעלה על הסכום הבסיסי כפול 13, לגבי כל עובד, בכפוף להוראות סעיף 189(ב), ובלבד שחוב שכר העבודה כאמור לא ישולם בעד  תקופה שלפני 12 החודשים שקדמו בתכוף למועד שבו נותקו יחסי עובד ומעסיק, או  למועד מתן צו לפי הוראות סעיף 182, לפי המוקדם מביניהם.
3. הגמלה שתשולם לפי פרק זה לקופת גמל תהיה סכום החוב שמעסיקו של עובד חייב לה, עד סכום שלא יעלה על סכום השווה לסכום הבסיסי כפול שניים, לגבי כל עובד, בכפוף להוראות סעיף 189(ב). 


 
5

יהודה התחיל לעבוד בחברה כעובד חודשי ב-15 ביוני, בקליטתו ציין כי עד ליום 14 ביוני עבד אצל מעסיק אחר. יהודה הוקפץ לשירות מילואים ביום 1  ביולי.